Un virtual tour di Villa Elvira Vaselli in versione diurna e in versione notturna: